Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Het Plein (p.a. Zuiderstraat 35, 1486 MJ WestGraftdijk. KvK: 41241497), verwerkt van haar leden, sponsoren en bezoekers. Indien u donateur bent van Stichting Het Plein, of om een andere reden persoonsgegevens aan Stichting Het Plein verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen.

 

1. Verantwoordelijke

 

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de ledenadministrateur die bereikbaar is via bestellen@hetplein.info

 

2. Welke gegevens verwerkt Stichting Het Plein en voor welk doel

 

2.1.De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
a) voor en achternaam en indien van toepassing bedrijfsnaam (sponsoren);
b) adresgegevens;
c) telefoonnummer(s) en
d) emailadres(sen).

2.2 Stichting Het Plein verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor het bijhouden van de ledenadministratie, het administreren van sponsoren alsmede het registeren van gegevens van bezoekers van onze voorstellingen.

a) uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie,

b) uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en emailadres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over voorstellingen van Stichting Het Plein,

c) uw bedrijfsnaam, adresgegevens, telefoonnummer en emailadres wordt gebruikt in het kader van de door u gesloten overeenkomst voor sponsoring van Stichting Het Plein.

2.3 Stichting Het Plein deelt geen persoonsgegevens met derden en past geen geautomatiseerde dataanalyses toe.

2.4 Stichting Het Plein kan uw naam en emailadres gebruiken om u een email nieuwsbrief te sturen voor Stichting Het Plein. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk.

 

3. Bewaartermijnen

 

Stichting Het Plein verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en tot maximaal twee jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

 

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Stichting Het Plein passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Stichting Het Plein gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

 

5.1 Via de ledenadministratie van Stichting Het Plein kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Het Plein zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3 Indien u klachten hebt over de wijze waarop Stichting Het Plein uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de secretaris via bestuur@hetplein.info

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan de voorzitter via bestuur@hetplein.info

 

6. Wijzigingen

 

Dit privacy beleid kan worden gewijzigd door het bestuur van Stichting Het Plein. De wijzigingen worden via onze website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

September 2018

CENTRUM VOOR CULTURELE ACTIVITEITEN IN OOST- EN WEST-GRAFTDIJK

BEZOEKADRES

Graftdijkplein 3
1486 ML West-Graftdijk

POSTADRES

Zuiderstraat 35
1486 MJ West-Graftdijk

Tel: 06-18585139
KvK: 41241497
IBAN: NL35 ABNA 0891 4930 77
© Aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend  Privacybeleid | Coronaprotocol