Het Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Het Plein (p.a. Zuiderstraat 35, 1486 MJ WestGraftdijk. KvK: 41241497), verwerkt van haar nieuwsbrieflezers, sponsoren en bezoekers. Indien u uw persoonsgegevens aan Stichting Het Plein heeft verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen.

 

1. Verantwoordelijke

 

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de ledenadministrateur die bereikbaar is via bestellen@hetplein.info

 

2. Welke gegevens verwerkt Stichting Het Plein en voor welk doel

 

2.1.De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
a) voor en achternaam en indien van toepassing bedrijfsnaam (sponsoren);
b) adresgegevens;
c) telefoonnummer(s) en
d) emailadres(sen).

2.2 Stichting Het Plein verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor het bijhouden en het administreren van sponsoren alsmede het registeren van gegevens van bezoekers van onze voorstellingen. 

a) uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en emailadres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over voorstellingen van Stichting Het Plein,

b) uw bedrijfsnaam, adresgegevens, telefoonnummer en emailadres wordt gebruikt in het kader van de door u gesloten overeenkomst voor sponsoring van Stichting Het Plein.

2.3 Stichting Het Plein deelt geen persoonsgegevens met derden en past geen geautomatiseerde dataanalyses toe.

2.4 Stichting Het Plein kan uw naam en emailadres gebruiken om u een email nieuwsbrief te sturen voor Stichting Het Plein. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk.

 

3. Bewaartermijnen

 

Stichting Het Plein verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende twee jaar. Daarna worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

 

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Stichting Het Plein passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Stichting Het Plein gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

 

5.1 Via de administratie van Stichting Het Plein kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Het Plein zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de administratie.

5.3 Indien u klachten hebt over de wijze waarop Stichting Het Plein uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de secretaris via bestuur@hetplein.info

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan de voorzitter via bestuur@hetplein.info

 

6. Wijzigingen

 

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd door het bestuur van Stichting Het Plein. De wijzigingen worden via onze website bekendgemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

September 2023